Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden EarCatchers

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen EarCatchers en de wederpartij tenzij anders is overeengekomen.

1.2 EarCatchers heeft te allen tijde het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.

1.3 Voordat u een overeenkomst sluit dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.

1.4 Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u EarCatchers hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen.

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn in euro's, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.

3.2 Betalingen dienen te geschieden via overboeking, iDeal, PayPal, direct bankeren via Sofortbanking (iDeal vergelijkbaare systeem voor meerdere Europese landen incl. Nederland). B2B betalingen dienen steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien het totaal verschuldigde bedrag boven de duizend (1000) euro is, inclusief BTW, zal een voorschot van 50% betaald moeten worden, tenzij anders vermeld.

3.3 In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft EarCatchers het recht deze producten niet te verzenden.

3.4 EarCatchers behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren, welke ook van toepassing kunnen zijn op reeds bestelde artikelen. Artikelen die afgeprijsd zijn kunnen niet worden geretourneerd.

 

Artikel 4 Bezorging

4.1 Alle bestellingen worden zorgvuldig gecontroleerd, verpakt en verzonden conform de voorwaarden van DHL, PostNL en bPost.

4.2 Voor het verzendklaar maken en het bezorgen binnen Nederland worden er €5,50 in rekening gebracht. Voor het bezorgen in Belgie zijn de kosten €8,00 en €15,00 voor verzendingen binnen Europa, ongeacht de grootte van uw bestelling, tenzij anders vermeldt tijdens het bestelproces. Dit bedrag zal in het bestelproces kenbaar worden gemaakt.

4.3 Wij streven ernaar om het product binnen 5 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd (tenzij anders vermeld tijdens de bestelprocedure). Is dit niet mogelijk of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

 

Artikel 5 Afkoelperiode

5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van veertien dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u (tenzij anders overeengekomen).

5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingsrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

5.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan EarCatchers te retourneren, conform de door EarCatchers verstrekte instructies.

5.5 De verzendkosten van retourzendingen zijn voor uw eigen rekening. Om uw retour te accepteren, dient u Track&Trace service te gebruiken.

5.6 Bij vooruitbetaling zal EarCatchers het aankoopbedrag binnen 14 dagen na het ontvangen van de retour aan u terugbetalen.

5.7 Terugbetalingen zullen uitsluitend gestort worden op dezelfde rekening waarvan de betaling plaats heeft gevonden.

5.8 Cadeaubonnen en kortingsbonnen kunnen op geen enkele wijze geruild of geretourneerd worden. Daarvoor zal ook geen enkele restitutie plaats vinden.

 

Artikel 6 Gebrekkig product

6.1 EarCatchers raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

6.2 Vervoersschade dient binnen 48u na het in ontvangst nemen van het sieraad bij EarCatchers gemeld worden.

6.3 Indien retourzendingen niet zorgvuldig verpakt conform de voorwaarden van het verzendbedrijf bij ons aankomen dan vervalt de recht op garantie.

 

Artikel 7 Garantie

7.1 EarCatchers staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2 Een door EarCatchers, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van EarCatchers jegens EarCatchers kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

7.3 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:

a. normale slijtage;

b. onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;

c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;

d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;

e. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief verrichte reparaties aan de geleverde artikelen.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan EarCatchers verschuldigd is, heeft voldaan.

8.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom en auteursrechten

9.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt EarCatchers zich de rechten en bevoegdheden voor die EarCatchers toekomen op grond van de Auteurswet.

9.2 Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door EarCatchers tot stand gebrachte ontwerpen, sieraden en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van EarCatchers, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

9.4 Alle door EarCatchers eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, sieraden etc., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van EarCatchers worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

9.5 EarCatchers behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1 In geval van overmacht is EarCatchers niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad. EarCatchers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11 Toepasselijk Recht

11.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 12 Klachten en Geschillen

12.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@earcatchers.nl. Uiterlijk binnen 10 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

12.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.